مقالات علمی و ورزشی
تست جدید

                                                    <asp:Label ID="Articles_FullText_Label" runat="server" CssClass="Labels" 
                                                        Text="متن مقاله  :"></asp:Label>
                                                    <asp:RequiredFieldValidator ID="Articles_FullText_RFV" runat="server" 
                                                        ControlToValidate="Articles_Text_CKE" 
                                                        ErrorMessage="لطفا متن کامل مقاله را وارد کنید ." Font-Names="tahoma" 
                                                        Font-Size="10pt" ForeColor="Red" ValidationGroup="Update Articles">*</asp:RequiredFieldValidator>

 
دانلود قایل  :  تست جدید
تاریخ ثبت  :  1392/4/31
 
کلام روز
 

پیش از این که نسبت به کاری تصمیم بگیری مشورت کن ، و قبل از این که وارد عمل شوی ، فکر کن.

سازمان مرتبط
آمار بازدید